• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

Informacje dotyczące autorów innowacji
1.1. Imię i nazwisko: Małgorzata Fiałkowska, Katarzyna Bartosik, Dominika Śledzińska,
1.2. Zajmowane stanowisko w przedszkolu: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
1.3. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany, nauczyciele kontraktowi.
Informacje dotyczące innowacji
2.1. Tytuł innowacji: Mali floryści grają w zielone.
2.2. Czas trwania innowacji: rok szkolny 2021/2022.

Opis innowacji
3.1. Adresaci innowacji: grupa 6-latków,3-latków oraz oddział specjalny
3.2. Zajęcia edukacyjne: Innowacja będzie realizowana w ramach podstawy programowej na zajęciach.
3.3. Motywy podjęcia działalności innowacyjnej:
Prezentowana działalność innowacyjna jest efektem zdobytych umiejętności w rocznym przygotowaniu na kierunku Florystyka, hobby oraz wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi.
Florystyka to sposób tworzenia kompozycji, przeobrażania otoczenia. W tworzonych pracach można przekazać własne postrzeganie świata, a tym samym zachwyt nad przyrodą. Dziecko uczy się wrażliwości na piękno natury oraz potrzeby dbania o naturalne środowisko.
Natura jest bliska każdemu. Idea programu zrodziła się jako pomysł na wykorzystanie nieskończenie wielu zasobów naturalnych do tworzenia różnych kompozycji. Dzieci tworząc prace dostrzegają swoje mocne strony i umiejętności, a tym samym podnoszą swoją samoocenę, przezwyciężają przeszkody oraz rozwijają zdolności intelektualne.
Ważnym celem współczesnej edukacji jest rozwijanie kreatywności jednostki, a także doświadczanie i przeżywanie przez nią rzeczywistości. Zadaniem wychowawcy jest wprowadzanie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do zadań, a także wdrażanie do samorozwoju. Dzieci poprzez działanie oraz emocjonalne zaangażowanie uczą się dokonywać wyborów oraz rozwijają swoje możliwości twórcze. Program związany jest z florystyką, która korzystnie wpływa na wszechstronny rozwój uczniów. Dziecko tworząc doznaje różnych wrażeń, pozytywne przeżycia motywują do działania, wzbogacają doświadczenia oraz zachęcają do poszukiwania twórczych rozwiązań.

3.4. Cele Innowacji:
Cele główne:
• Stymulowanie zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez rozbudzanie ich kreatywności twórczej,
• Rozwijanie zainteresowań, umiejętności i uzdolnień artystycznych poprzez
• rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody (roślin).
• stymulacja polisensoryczna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
• zaktywizowanie dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców,
• wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu z równoczesnym rozwojem wiedzy
• sztuce florystycznej ,zawodzie florysty
• integracja ze środowiskiem lokalnym

Cele szczegółowe:
• Rozbudzanie motywacji do działania, doświadczania i tworzenia,
• Podnoszenie zdolności manualnych,
• Uczenie się spędzania czasu wolnego w sposób twórczy,
• Rozwijanie sprawności małej motoryki,
• Poznawanie różnorodności form artystycznych,
• Pobudzanie aktywności poznawczej,
• Rozwijanie umiejętności planowania działań,
• Zdobywanie umiejętności w zakresie wykonywania różnych czynności związanych z tworzeniem kompozycji,
• Pobudzanie do samodzielności,
• Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody,
• Kształtowanie postawy kierowania się estetyką w życiu codziennym,
• Kształtowanie twórczego podejścia do zadań i umiejętności radzenia sobie z trudnościami,
• Rozwijanie własnej wrażliwości estetycznej,
• Wdrażanie do pracy zespołowej,
• Kształtowanie umiejętności samooceny,
• Podwyższanie własnego poziomu samooceny i samoakceptacji.

3.5. Procedura osiągania celów:
• Realizacja innowacji powinna przyczynić się do:
• poznania różnych technik, materiałów i narzędzi florystycznych,
• poznania podstawowych reguł oraz zasad obowiązujących podczas pracy,
• doskonalenia umiejętności manualnych,
• przenoszenia zdobytej wiedzy na inne dziedziny życia codziennego,
• rozwijania umiejętności organizowania własnego warsztatu pracy oraz ekonomicznego wykorzystywania materiałów,
• rozwijania zainteresowań przedszkolaków,
• wyrobienia nawyku dbałości o estetykę wykonanych prac,
• dostrzegania piękna przyrody,
• wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju,
• urozmaicenia zajęć,
• aktywizacji dzieci,
• rozwijania umiejętności współpracy w zespole.
Osiągnięcie wszystkich zamierzonych zadań i celów jest możliwe poprzez realizację działań zgodnych z zainteresowaniami, życzeniami i propozycjami dzieci, ale także adekwatnych do indywidualnych możliwości i predyspozycji. Motywacja do działania, systematyczne prowadzenie zajęć oraz odpowiedni dobór metod i form pracy pozwoli na realizację założonych celów.

3.6. Innowacyjne metody i formy pracy:
• oparte na pokazie i obserwacji: zajęcia praktyczne, prezentacje,
• oparte na słowie: pogadanki, dyskusje, rozmowy,
• oparte na praktycznym działaniu: naśladownictwo, ćwiczenia utrwalające,
• oparte na wzmocnieniach pozytywnych: konkursy, wystawy.
• oparte na pokazie i obserwacji: zajęcia praktyczne, prezentacje,
• oparte na słowie: pogadanki, dyskusje, rozmowy,
• oparte na praktycznym działaniu: naśladownictwo, ćwiczenia utrwalające,
• oparte na wzmocnieniach pozytywnych: konkursy, wystawy.

Formy pracy:
• indywidualna zróżnicowana,
• zespołowa
• grupowa.

3.7. Przewidywane efekty wdrażania innowacji:
Przyjęte w innowacji założenia, cele, treści kształcenia i metody wspierają rozwój intelektualny, fizyczny, ale również społeczny. Warto wykorzystywać je stopniowo i umiejętnie, integrując je z innymi obszarami edukacji.
Dziecko:
• Wie, jak prawidłowo wykonać dekoracje roślinne
• Rozwija wyobraźnię plastyczną
• Posiada wiedzę o świecie roślin- wie jak je pielęgnować
• Potrafi wymienić środki techniczne: gąbki, druty, kleje, farby, taśmy florystyczne;
• Zdobywa wiedzę w sposób kreatywny
• Rozwija spostrzegawczość, logiczne myślenie
• Doskonali koordynację ruchową oraz wzrokowo-ruchową
• Przestrzega norm związanych z przepisami bhp;
• Posługuje się niektórymi narzędziami stosowanymi we florystyce zgodnie z zasadami BHP;
• Rozpoznaje i nazywa podstawowy materiał roślinny

Nauczyciel:
• Wykorzystuje możliwości, jakie dają zajęcia florystyczne
• Prowadzi zajęcia w sposób ciekawy, pomysłowy
Wpływ na przedszkole:
• Podniesienie jakości pracy przedszkola
• Podniesienie wyników edukacyjnych wychowanków
• Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

3.8. Materiały i pomoce dydaktyczne:
• Narzędzia florystyczne, doniczki, wazony, pojemniki, świece, wstążki i inne materiały tekstylne i techniczne.
• Albumy, książki, katalogi, filmy o tematyce związanej z pielęgnacją roślin.
• Kwiaty, rośliny doniczkowe, zieleń cięta, zestawy podłoży kwiatowych, suszki, kwiaty sztuczne, dary natury, naturalne środowisko przyrodnicze – las, park.

 

3.9. Ewaluacja

Zadaniem ewaluacji jest gromadzenie oraz analizowanie danych w celu oceny skuteczności podjętych działań dydaktycznych. Ewaluacja umożliwi dokonanie oceny innowacji pod względem atrakcyjności, poznania osiągnięć oraz umiejętności i postaw przedszkolaków. Aby przekonać się, czy cele wychowawcze i edukacyjne zostały zrealizowane, a dzieci opanowały wymagane umiejętności i poszerzyły swoją wiedzę konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W wyniku tego procesu powstaną niezbędne informacje do oceny wartości merytorycznej i metodycznej innowacji oraz wskazówki do jej modyfikacji i udoskonalenia.

Ewaluacji podlegać będą:

• umiejętności przedszkolaków,
• strategia – czy stosowane metody są skuteczne,
• ciekawość - czy realizowany program wyzwala spontaniczną aktywność dzieci,
• użyteczność – czy zdobyte wiadomości i umiejętności są przydatne w życiu.

Narzędziami badawczymi będą:
• rozmowy z dziećmi na temat zajęć,
• opinie i refleksje rodziców, wyrażone w trakcie rozmów
• własna obserwacja pracy oraz aktywność na zajęciach dzieci,
• organizowanie pokazów prac oraz wystaw jako forma promocji przedszkola,
• wytwory prac dzieci,
• zdjęcia wykonywane przez prowadzące,
• dokumentacja fotograficzna

Termin ewaluacji – koniec roku szkolnego 2021/2022 w formie sprawozdania dla Rady Pedagogicznej.

  jesien 1jesien 3jesien 4jesien 5jesień 2lato2lato 1lato 3wiosna 1wiosna 2wiosna 3zima 1zima 2zima 3

SPRAWOZDANIE_Mali_floryści_grają_w_zielone. 2021/2022 pdf

 

facebook