• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

discover and create

W ramach projektu chcemy wymieniać się i wzbogacać nasze praktyki, dzieląc się nimi z kolegami z innych krajów, aby lepiej poznać europejskie systemy edukacji. Chcemy porównać sposoby rozwiązywania wspólnych problemów, zwłaszcza ułatwianie nauki czytania poprzez biegłość językową, nauczanie języków, integrację społeczną i przyjmowanie migrantów, wsparcie dla rodzicielstwa i strategie życzliwości, aby uniknąć dalszego przerywania nauki. Naszą motywacją jest kształcenie tolerancji, aby przygotować dzieci do wielokulturowego i wieloetnicznego świata oraz do głównego wyzwania, jakim jest promowanie obywatelstwa europejskiego, przy jednoczesnym podkreślaniu różnorodności kultur i rodzin uczniów. Odkrycie praktyki języka obcego, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu komunikacji i produkcji, zaangażowanie we współpracę pozwoli naszym studentom rozwinąć umiejętności i postawy obywateli, które będą musieli wdrażać w życie.

Cele

Ten projekt ma na celu osiągnięcie celów dla uczniów, nauczycieli i społeczności naszych szkół.

Cele uczniów:
-Poznanie tradycji i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i odkrywanie dziedzictwa partnerów poprzez badanie porównawcze tych samych dziedzin.
-Budowanie i rozwijanie geograficznej, kulturowej i językowej wiedzy o Europie.
-Rozwijanie swoich zainteresowań kulturą, zobaczenie bogactwa i różnorodności form artystycznych poprzez regularną praktykę szkolną.
-Poprawianie swoich umiejętności w zakresie języka ojczystego oraz w nauce lub ćwiczeniu kilku języków obcych poprzez proste, pragmatyczne i znaczące czynności.
-Zaangażowanie się w długoterminowy projekt, zrozumienie organizacji, wzięcie na siebie odpowiedzialności.

Cele nauczyciela:
-Zrozumienie wyzwania i metod nauczania w krajach partnerskich, porównując wybory pedagogiczne i metodologiczne w odniesieniu do ram kompetencji obywateli.

 

Postęp działań

Ma to na celu zbiorową kreację na zakończenie projektu, filmu złożonego z różnych animacji krótkometrażowych wyprodukowanych przez klasy partnerskie i wyświetlenie ich w każdym kraju, obejmujących: język, imprezy, symbole, gotowanie, gry, tańce, muzykę , malarstwo, kino, sztuki i kultury.
Praca wokół maskotek pozwoli na obrazową narrację rodzinnego stylu życia, lokalnych elementów kulturowych zidentyfikowanych przez dzieci, czyniąc je bardzo przystępnymi i zrozumiałymi nawet dla najmłodszych . Jakość wyprodukowanego filmu będzie idealnym narzędziem do oceny całego projektu pod kątem zaangażowania i nabycia umiejętności, a także ilości i jakości produkcji multimedialnej na dedykowanej stronie internetowej i platformie eTwinning.

 

Spodziewane rezultaty

Korzyści dla uczniów:
-Rozwój zmysłu artystycznego.
-Nabywanie konkretnej wiedzy we wszystkich obszarach i kluczowych umiejętności.
-Poprawa znajomości języka ojczystego w mowie i piśmie.
-Rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych.
-Zainteresowanie nauką języka obcego w celach komunikacyjnych. -Poprawione umiejętności analityczne.
-Możliwość zaangażowania się w projekt.
-Znajomość specyfiki swojego kraju.
-Świadomość różnorodności języków i kultur.
- Otwartość i szacunek wobec innych kultur.
-Zrozumienie i akceptacja różnic.
-Inkluzywne podejście do innych.
-Rozwój poczucia przynależności do społeczności.
-Zwiększona samoocena.

Korzyści dla zespołu pedagogicznego:
-Poszerzenie wiedzy o sztuce i kulturze oraz ich pedagogice.
-Poczucie przynależności do społeczności.
-Chęć nadania swojemu nauczaniu wymiaru europejskiego.
-Rozwój umiejętności językowych w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej.

 

Memories from France 

 

 

facebook