• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

europejski wymiar przedszkolnej edukacji
Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie w latach 2016-2018 brało udział w projekcie POWER pod nazwą Europejski wymiar przedszkolnej edukacji”.

Celem projektu było podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawnym oraz wzrost stopnia komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim nauczycieli placówki przyczyniające się do osiągania jak najlepszych efektów pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawnym i jego rodziną.

Podczas realizacji projektu nauczyciele brali udział w 16 szkoleniowych mobilnościach:

Kursy języka angielskiego dla kadry pedagogicznej w szkole językowej w Cambridge – Wielka Brytania połączone z metodyka nauki języka oraz stosowaniem nowoczesnych technik ICT

Kurs metodyczny dla specjalistów w Sintrze - Portugalia w zakresie poznania metod wielozmysłowego poznawania świata w pracy z dziećmi, w tym z niepełnosprawnościami

Udział w job shadowing – placówka w Hiszpanii prowadząca edukację z dziećmi niepełnosprawnymi oraz pracująca w oparciu o metodę CLIL oraz wykorzystujące technologie ICT.

Ponadto podczas udziału w każdej zagranicznej mobilności nauczyciele obserwowali wdrażanie edukacji międzykulturowej, oraz poznawali różne systemy edukacyjne i organizację pracy z dzieckiem

Realizacja projektu przyczyniła się do:

- podniesienia i poszerzenia umiejętności psychologiczno – pedagogicznych związanych z pracą z małym dz., w tym niepełnosprawnym

- stosowania w pracy z dzieckiem nowatorskich, innowacyjnych metod nauki j. angielskiego

- podniesienia umiejętności posługiwania się j. angielskim w sposób komunikatywny kadry pedagogicznej przedszkola

- zdobycia umiejętności praktycznego wykorzystania technologii ICT w pracy z dzieckiem

- zdobycia doświadczenia w zakresie sprawnej organizacji nowoczesnej pracy placówki

Ponadto projekt wzmocnił dążenie do podnoszenia jakości pracy z dziećmi. Nasze przedszkole od wielu lat za najważniejsze stawia sobie nowoczesne nauczanie dla wszystkich dzieci, w tym niepełnosprawnych. Wierzymy, że mocne podstawy, jakie uzyskają nasze dzieci już na etapie przedszkolnym zaowocują lepszymi wynikami w nauce oraz odnajdywaniem się we współczesnym świecie. Nabędą pewności własnej wartości, a tym samym zapobiegniemy późniejszemu wykluczeniu z systemu edukacyjnego. Dotyczy to również dzieci niepełnosprawnych, których traktujemy na równi z każdym dzieckiem i bogata oferta edukacyjna naszego przedszkola obejmuje również ich udział. Zamierzenia powyższe mogły zostać osiągnięte poprzez otwartość kadry przedszkola na doskonalenie się nie tylko w kraju, ale też w innych miejscach Europy.

Doświadczenia i wiedzę zdobytą podczas kursów doskonalących i metodycznych oraz podczas job shadowing znalazły przełożenie w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola i w długoletnim planie strategicznym. Określiliśmy dalsze kierunki pracy z wykorzystaniem nowych metod, rozwiązań pedagogicznych i terapeutycznych w zakresie nauki języka angielskiego, stosowania technik multimedialnych w bezpośredniej pracy z każdym dzieckiem, w tym niepełnosprawnym oraz wdrożenie nowych metod w prace z dziećmi niepełnosprawnymi

Zgodnie z założonymi celami udział w projekcie przyczyni się do lepszego oddziaływania na dziecko i jego rodzinę, nabyte przez nauczycieli umiejętności i doświadczenia zostaną przeniesione na wykształcenie podstawowych umiejętności oraz nabycia kompetencji językowych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Realizacja projektu zasygnalizuje władzom samorządowym znaczenie nie tylko ciągłego dokształcania i doskonalenia, ale przede wszystkim znaczenie zdobywania doświadczeń w celu podniesienia kompetencji zawodowych pracowników, a tym samym osiągania wysokich standardów kształcenia. Zachęci samych rodziców do korzystania z nowych rozwiązań, metod pracy z dzieckiem celem osiągania efektów edukacyjnych i przygotowanie ich do życia w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Udział w projekcie zachęci kadrę pedagogiczną z innych placówek do zdobywania kompetencji zawodowych, zdobywania doświadczeń z innych systemów edukacyjnych jako drogi do osiągnięcia sukcesów w pracy z dzieckiem, jego rodziną i podniesienie jakości edukacji.

facebook