• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

 

Logo projektu

The project "Be a Master – think creatively" in a partnership with institutions from Poland, Iceland, Spain, Portugal, Lithuania and Greece was a response to the defined needs of each of the target groups of partner institutions participating in the project: teachers, children, parents, the local environment. This allowed the jointly set goals to be achieved.
The goal that we have achieved is to increase the competence of 46 teachers of partner institutions in the area of ​​ICT by learning innovative working methods using the basics of programming during the project implementation period.
In addition, the project objectives were:
- support for teachers in providing attractive and effective educational measures that will enable each child to develop basic skills
- preparing children to move freely and safely in the world of modern information technologies
- developing logical thinking and creativity in children
- learning a new, practical dimension of robotics, fascinating children with exact sciences
- creative use of opportunities offered by modern technologies
- integration of content from various teaching areas with English using the CLIL method
- developing children's abilities by working on educational materials close to children, including the use of Lego Education and Robokids
- building a modern education model, educating future leaders while learning to work in a team.
- establishing international cooperation, deriving experience and knowledge from various educational systems
- Equalizing children's educational opportunities.
The target group directly involved in the project was 155 children (on average 20-25 children from each partner institution)  and 46 teachers and employees of these institutions who responded to the needs of children related to ICT competences and people willing to deepen their competences. The target group also had children from Wednesdays. disadvantaged, including disabled, immigrants, economically disadvantaged Especially for them, the project increased access to attractive methods and forms of work, and equalized educational opportunities
In order to achieve the intended results, 4 short training meetings of teachers and employees were held. During these meetings, teachers could share their experience in applying innovative methods of working with children, take part in open classes, discussions, and thematic workshops. In addition, specific meetings were carried out between the meetings at the establishments to develop the expected results and products:

- Works have been carried out, including using Lego blocks, including using simple software (robots were presented at the exhibition during the meeting summarizing the project)
- a coding play book was developed - a set of scenarios along with examples of teaching aids (posted on the Erasmus + dissemination platform)
- the author's program "Learn to Learn - step by step" containing jointly developed educational material developing basic skills of children, including the use of Lego Education and Robokids
- sample online educational quizzes were created - posted on the eTwinning platform for general use
- stop-motion movies were created using lego blocks "Together in Europe" (posted on the project website)
- animated cards were developed - known coding learning applications were used, e.g. Scratch Junior, which were sent to all partners on the occasion of Christmas
For the efficient implementation of the project, a management group was created on the Polish side and project teams in partner facilities, which specified the roles and tasks of each partner, the goals and methods to achieve results, and methods of achieving results, which may include:
- increasing motivation to improve their skills and acquire knowledge in the field of working with a small child
- improving the quality of the educational offer of the facility
- using modern ICT technologies at work
- developing a sense of belonging to European society
- equalizing children's educational opportunities and preventing early school leaving, especially from disadvantaged backgrounds
The implementation of the project signaled to the entire local environment in partner countries the importance of not only continuous training and improvement, but above all the importance of gaining experience in order to improve the professional competences of employees, and thus achieve high education standards. She encouraged parents to use new solutions and methods of working with children to achieve educational and educational effects and to prepare them for life in a constantly changing reality.
The school offer has been expanded to include additional activities related to innovative educational solutions.

PRODUCTS:

CC licenses

Time-lapse movies
Greece
Spain
Iceland
Lithuania1 Lithuania2
Poland
Wales


Book of coding play

Author's program Lern to leatn - step by step

Zostań mistrzem - myśl kreatywnie! to tytuł projektu realizowanego i koordynowanego przez nasze Przedszkole w okresie 1.10.2017 r. - 30.09.2019 r.

Naszymi Partnerami są placówki oświatowe z Litwy, Islandia, Portugali, Hiszpanii, Walii (UK), Grecji.
Cel główny projektu to wzrost kompetencji 50 nauczycieli placówek partnerskich w obszarze ICT poprzez poznanie w okresie realizacji projektu nowatorskich metod pracy z wykorzystaniem podstaw programowania.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli placówek partnerskich w obszarze ICT poprzez poznanie w okresie realizacji projektu nowatorskich metod pracy z wykorzystaniem podstaw programowania .

Ponadto celem projektu jest:

 • wspieranie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka
 • przygotowanie dzieci do swobodnego i bezpiecznego poruszania się w świecie nowoczesnych technologii informatycznych
 • rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności
 • poznanie nowego, praktycznego wymiaru robotyki, zafascynowanie dzieci naukami ścisłymi
 • kreatywne wykorzystanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie
 • Integracja treści z różnych obszarów nauczania z językiem angielskim przy wykorzystaniu metody CLIL
 • rozwijanie zdolności dzieci poprzez pracę na materiałach edukacyjnych bliskich dzieciom, w tym wykorzystanie klocków Lego Education oraz RoboRobokids
 • Budowa nowoczesnego modelu edukacji, kształcenie przyszłych liderów, przy jednoczesnej nauce pracy w zespole.
 • nawiązania współpracy międzynarodowej, czerpania doświadczenia i wiedzy z różnych systemów edukacyjnych
 • zaangażowania rodziców i przedstawicieli instytucji działających w obszarze edukacji w proces rozwoju
 • wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, zwłaszcza ze śr. defaworyzowanych, w tym niepełnosprawnym, imigrantom, znajdującym sie w niekorzystnej sytuacji ekonom. i tym samym zapobieganie niepowodzeniom na dalszych etapach edukacji.

Każdy z partnerów wniesie do projektu przykłady dobrych praktyk.

Grupą docelową bezpośrednio zaangażowaną w projekt będzie po 25 dzieci z każdej placówki partnerskiej oraz 50 nauczycieli i pracowników tych instytucji. W grupie docelowej swoje miejsce mają również dzieci ze śr. defaworyzowanych, w tym niepełnosprawne, imigranci, znajdujące sie w niekorzystnej sytuacji ekonom. Zwłaszcza dla tych dzieci projekt wyrównuje szanse edukacyjne na dalszych etapach nauki. Nauczyciele bezpośrednio zaangażowani w projekt są otwarci na innowacje i twórcze podejście do nauki, zwłaszcza na najniższym szczeblu edukacji.

W celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów odbędą sie 4 krótkie spotkania szkoleniowe nauczycieli i pracowników. Podczas tych spotkań nauczyciele będą mogli dzielić sie doświadczeniem w stosowaniu nowatorskich metod pracy z dziećmi, brać udział w zajęciach otwartych, dyskusjach, warsztatach tematycznych. Ponadto pomiędzy spotkaniami w placówkach będą realizowane określone działania pozwalające na wypracowanie zakładanych rezultatów i produktów, do których zaliczamy:

 • wykonany wspólnie Robot Lego wraz z oprogramowaniem,
 • księga zabaw kodowania – zbiór scenariuszy wraz z wykonanymi przez partnerów pomocami dydaktycznymi;
 • program autorski: „Learn to Learn – step by step "zawierający wypracowany wspólnie materiał edukacyjny rozwijający podstawowe umiejętności dzieci, w tym wykorzystanie klocków Lego Education oraz RoboRobokids
 • Baza Quizów edukacyjnych on-line – łamigłówki kodujące
 • animacja poklatkowa z wykorzystaniem klocków lego
 • animowane kartki – wykorzystanie poznanych aplikacji do nauki kodowania , np. Scratch Junior

Dla sprawnej realizacji projektu powstanie grupa zarządzająca ze strony polskiej oraz zespoły projektowe w placówkach partnerskich, które podczas 4 międzynarodowych spotkań projektowych określą role i zadania każdego z partnerów, założone do osiągnięcia cele oraz sposoby, metody osiągnięcia rezultatów.

facebook