• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

Małe kroki – duże sukcesy”

Cel projektu: Utworzenie do 30.06.2019r. w Przedszkolu nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, 35 nowych miejsc wychowania Przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nowych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych w toku kursów i studiów podyplomowych oraz dostosowanie pomieszczeń lekcyjnych, kuchennych, doposażenie kuchni do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Beneficjent: Miasto Konin/Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie

  Pomoce dydaktyczne oraz zabawki zakupione z projektu: „Małe kroki – duże sukcesy”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu
do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wycieczka do Alpakarni P&M sfinansowana w ramach projektu "Małe kroki - duże sukcesy".

facebook