• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

 1. Tytuł innowacji: Teatr nauczycielski „KREATYWNI”

2. Autor innowacji: Zespół nauczycieli
• Danuta Pawłowska
• Paulina Wawrzyniak
• Małgorzata Zasadzka
• Dominika Śledzińska

3. Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna

4. Data wprowadzenia: wrzesień 2021

5. Data zakończenia: czerwiec 2023

6. Zakres innowacji, kogo dotyczy:
Adresatami innowacji są dzieci z wszystkich grup przedszkolnych, ich rodzice oraz nauczyciele.

7. Nowatorski charakter:
Opracowana innowacja jest wynikiem wieloletnich działań artystycznych podejmowanych przez nauczycieli we współpracy z rodzicami oraz naszymi wychowankami. Chcemy wprowadzić dzieci w świat teatru i kultury, rozwijać ich kreatywność, a także umiejętność współżycia i współdziałania w grupie społecznej. Nowatorski charakter innowacji – teatr nauczycielski „KREATYWNI” polega na włączaniu do podejmowanych działań dzieci pełnosprawnych, a także dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi (Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, niepełnosprawności ruchowe, niepełnosprawności sprzężone itp.) oraz ich rodziców. Przedstawienia organizowane będą we wszystkich grupach integracyjnych oraz oddziałach specjalnych. Repertuar będzie dostosowany przez nauczycieli wprowadzających innowację do indywidualnych możliwości i umiejętności danej grupy. Działania te mają na celu nie tylko wspieranie rozwój dzieci, ale także doskonalenie nauczycieli i rodziców. Dzięki temu możliwa będzie integracja pomiędzy wszystkimi uczestnikami, a także zacieśnianie więzi oraz pogłębienie relacji dziecko- rodzic.

8. Uzasadnienie, powód opracowania:
Zabawa jest niezmiernie ważnym elementem życia każdego dziecka. W jej trakcie, dzieci wcielają się w różne role, nadają przedmiotom cechy ludzkie.     Ta skłonność dzieci daje nam, osobom dorosłym, ogromne i niezwykle istotne możliwości. Naszą ambicją jest wykorzystanie tej bujnej dziecięcej wyobraźni tak, by służyła jako środek ekspresji i była pomocna w procesie dorastania. Wprowadzenie dziecka w świat teatru i proponowanie mu różnego rodzaju zabaw teatralnych ma na celu:
• Wspieranie rozwoju fizycznego dziecka, świadomości własnego ciała, uświadomienie własnych możliwości fizycznych.
• Sprzyjanie rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu.
• Naukę rozróżniania przestrzeni realnej i fantastycznej.
• Rozbudzanie wyobraźni.
• Ułatwienie przystosowania społecznego, rozwijanie relacji międzyludzkich.
• Naukę zaangażowania i umiejętności współpracy w dążeniu do wspólnego celu.
• Wspieranie rozwoju emocjonalnego, rozwijanie uczuciowości, kształtowanie wrażliwości, nauka wyrażania własnych uczuć i dzielenia się nimi.

Korzyści z innowacji odniosą nie tylko dzieci, ale także zaangażowani w nią nauczyciele. Wdrażanie innowacji będzie wymagało pracy nad sobą, nierzadko przekraczanie własnych granic, przełamywanie wstydu. Zwiększy się także umiejętność pracy w zespole, podchodzenie z dystansem, ale także zaangażowaniem do przygotowywanych spektakli.
Przygotowując innowację, jesteśmy przekonane, że teatr może być skutecznym narzędziem pracy pedagogicznej. Zdobywanie umiejętności poruszania się  w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się, współdziałania w zespole, rozwijanie wyobraźni to bardzo ważne cele wychowania przedszkolnego, które idealnie wpisują się w założenia innowacji.

9. Procedura wdrażania innowacji
• Zgłoszenie innowacji pedagogicznej dyrektorowi placówki zał. 1
• Przedstawienie innowacji radzie pedagogicznej w celu akceptacji zał. 2
• Zgoda autorów na prowadzanie innowacji zał. 3
• Zgoda nauczycieli na realizację innowacji zał. 4
• Zgoda rodziców na realizację innowacji

10. Spodziewane efekty
• Umiejętność kontrolowania własnej wymowy i posługiwania się poprawną polszczyzną.
• Wzbogacenie słownictwa.
• Rozwinięcie aktywności, wyobraźni i twórczego działania.
• Świadome koordynowanie ruchu ze słowem, usprawnianie małej i dużej motoryki.
• Wyrażanie w sposób werbalny i niewerbalny różnorodnych emocji.
• Wygłaszanie tekstów z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, modulacji i siły głosu, a także z wykorzystaniem sposobów poruszania się po        scenie z użyciem rekwizytu.
• Zaspokojenie potrzeby uznania i poczucia własnej wartości.
• Poznanie różnorodnych form teatralnych.
• Pokonanie lęku, strachu, tremy podczas publicznych występów i w życiu codziennym.
• Umiejętność współpracy w zespole.
• Umiejętność odbioru piękna zawartego w sztuce.
• Rozumienie pojęć związanych z teatrem.
• Twórcze uczestnictwo w życiu przedszkolnym dzieci i rodziców.
• Zapoznanie dzieci z odpowiednio dobranymi utworami literackimi.
• Inspirowanie społeczności przedszkolnej do podejmowania różnorodnych działań poprzez wspólne opracowanie przedstawienia.
• Promowanie przedszkola poprzez udział w uroczystościach.
• Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków.

11. Ewaluacja
Aby sprawdzić skuteczność innowacji, zastosowane będą następujące narzędzia ewaluacyjne na zakończenie innowacji:
• kwestionariusz ankiety dla nauczycieli- wychowawców.
Ewaluacji służyły będą:
• odnotowanie udziału dzieci w poszczególnych grupach oraz spostrzeżeń dotyczących zachowań dzieci i ich zainteresowania, oraz doraźnie prowadzone:
• rozmowy z dziećmi,
• nauczycielami z innych grup,
• obserwacje reakcji odbiorców (zaangażowanie dzieci).

Do 15 czerwca zostaną sporządzone sprawozdania z realizacji innowacji.

 

 

SPRAWOZDANIE_Teatr_nauczycielski_KREATYWNI_2021_2022.pdf

facebook