• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

1. część ogólna:
tytuł innowacji: „Elementy jogi dla dzieci jako twórcza relaksacja w przedszkolu”
podstawowe dane placówki:
Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie, ul. Przemysłowa 7,62-510 Konin
autorzy innowacji: Małgorzata Fiałkowska ,Michalina Struzik , Alicja Kwiatkowska

2. część dotycząca samej innowacji:
rodzaj innowacji: programowa, organizacyjna, metodyczna,
zajęcia edukacyjne objęte innowacją,
adresaci innowacji: grupa przedszkolna 5 i 6-latków
nauczyciele przewidziani do udziału innowacji: nauczyciele grup 5 i 6-latków
czas trwania innowacji: rok szkolny 2021/2022

CELE INNOWACJI:
Głównym celem innowacji jest kształtowanie u dziecka ogólnej sprawności fizycznej, nabywanie umiejętności interpersonalnych poprzez ćwiczenia jogi oraz rozwijanie potencjalnych możliwości ukrytych w mózgu. Dzięki ćwiczeniom jogi, dzieci łatwiej skupiają uwagę, są bardziej świadome własnego ciała, skoncentrowane. Powtarzanie asan dobrze wpływa na pamięć, pobudza wyobraźnię i rozwija kreatywność. Dzieci na zajęciach uczą się szacunku do siebie i innych. Każdy ćwiczy jak umie.

Realizacji celu głównego służyć mają cele szczegółowe:
• kształtowanie w dzieciach świadomość zdrowego trybu życia i wyrabiania nawyku dbania o kondycję i sprawność fizyczną,
• harmonijne rozwijanie ciała, poprzez ćwiczenia jogi,
• integracja funkcji półkul mózgowych,
• przyspieszenie rozwoju dziecka na wielu płaszczyznach (rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny),
• obniżenie u dzieci napięć emocjonalnych, zmęczenia,
• zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu stymulującej harmonijny rozwój dziecka,
• rozwijanie elastyczności i ruchliwości kręgosłupa oraz stawów, wzmacnianie mięśni oraz poprawienie ukrwienia organów wewnętrznych,
• uspokajanie i wzmacnianie systemu nerwowego,
• doskonalenie zdrowej i efektywnej techniki oddychania,
• rozwijanie zdolności koncentracji, wzmacnianie wiary we własne możliwości dziecka,
• nabywanie umiejętności akceptacji siebie i innych oraz umiejętności szacunku dla życia (ludzi, zwierząt, roślin),
• nabywanie umiejętności komunikacji i współdziałania w grupie,
• rozwijanie aktywności i ekspresji ruchowej przez organizację: wystaw, pokazów, warsztatów jogi, prezentacji, spotkań rodzinnych
• wdrożenie do aktywnego wykorzystania wolnego czasu;
• rozpowszechnianie prozdrowotnych nawyków i zachowań w środowisku szkolnym i lokalnym.

Zajęcia będą prowadzone w formie zabawy łączącej w sobie ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej, elementów jogi, ćwiczeń relaksacyjnych, oddechowych oraz twórczego myślenia.
Spotkania odbywać się będą w systemie cyklicznym 1 raz w tygodniu (30 min) w formie zabawy z jogą dla dzieci oraz warsztatów rodzinnych 1 raz w miesiącu (2 godziny).
Innowacja będzie realizowana w niekonwencjonalny sposób oraz nawiązując współpracę z placówkami prozdrowotnymi oraz naukowymi włączając się w różnego rodzaju przedsięwzięciach m.in.:
• organizowanie warsztatów rodzinnych;
• współpracę z instruktorami jogi, tańca, szybkiego uczenia się, dietetyka itp.;
• zapoznanie z zagadnieniami poprzez oglądanie prezentacji multimedialnych;
• oglądanie programów jogi dla dzieci w wersji obcojęzycznej połączone z czynnym ćwiczeniem,

Przewidywane efekty :
Realizacja innowacji z pewnością przyniesie pozytywne zmiany w zakresie kształtowania u dzieci ogólnej sprawności fizycznej, nabywania umiejętności interpersonalnych poprzez ćwiczenia jogi oraz rozwijanie potencjalnych możliwości ukrytych w mózgu. Dzięki ćwiczeniom jogi, dzieci łatwiej skupią uwagę, będą bardziej świadome własnego ciała, skoncentrowane. Powtarzanie asan dobrze wpłynie na pamięć, pobudzi wyobraźnię i rozwinie kreatywność. Dzieci na zajęciach nauczą się szacunku do siebie i innych co wpłynie pozytywnie na integrację grupy.

Dziecko:
• rozwinie świadomość zdrowego trybu życia i wyrabiania nawyku dbania o kondycję i sprawność fizyczną,
• harmonijne rozwinie ciało poprzez systematyczne ćwiczenia jogi,
• zintegruje funkcje półkul mózgowych,
• zaspokoi naturalną potrzebę ruchu,
• pozna sposoby relaksacji obniżające napięcia emocjonalne, zmęczenie,
• rozwinie elastyczność i ruchliwość kręgosłupa oraz stawów, wzmocni mięśnie oraz poprawi ukrwienie organów wewnętrznych,
• udoskonali techniki oddychania,
• rozwinie zdolności koncentracji, wzmocni wiarę we własne możliwości,
• zaakceptuje siebie i innych oraz nabędzie szacunek dla życia (ludzi, zwierząt, roślin),
• pozna sposoby zdrowej komunikacji i współdziałania w grupie,
• rozwinie aktywność i ekspresję ruchowa poprzez udział w pokazach, warsztatach jogi, prezentacjach oraz spotkaniach rodzinnych;
• rozpowszechni prozdrowotne nawyki i zachowania w środowisku przedszkolnym i lokalnym,
• pozna nowe sposoby aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami oraz nauczycielami,
• nauczy się wykonywać i doskonalić pozycje jogi – asany,

Rodzic:
• pozna sposoby aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem,
• zdobędzie nowe doświadczenia,
• zaangażuje się w życie przedszkola.

Przedszkole/Nauczyciel:
• nawiązanie dialogu z rodzicami,
• wzrost współpracy z rodzicami, zaangażowanie w życie przedszkola,
• wzrost efektywności działań przedszkola względem dziecka i jego potrzeb,
• dostarczenie atrakcyjnych propozycji współpracy ze środowiskiem rodzinnym,

 

Ewaluacja
Ewaluacja to ostatni etap pracy z innowacją, który skłoni nauczyciela do przemyśleń czy wszystkie cele zostały zrealizowane , czy uda się osiągnąć spodziewane efekty, czy praca nauczycielowi dała satysfakcje.
Podczas realizacji tej innowacji będzie dokonywana ewaluacja bieżąca i końcowa.
Sposoby i środki ewaluacji:
• obserwacja przedszkolaków podczas wykonywania elementów jogi ( filmy, zdjęcia)
• monitorowanie postępów ( zdjęcia, filmy)
• obserwowanie przedszkolaków podczas zajęć otwartych i warsztatów z rodzicami.
Aby przekonać się, czy cele wychowawcze i edukacyjne zostały zrealizowane, a dzieci opanowały wymagane umiejętności i poszerzyły swoją wiedzę konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W wyniku tego procesu powstaną niezbędne informacje do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu oraz wskazówki do jego modyfikacji i udoskonalenia.


Ewaluacji będzie podlegać:
• atrakcyjność innowacji dla dzieci,
• użyteczność – czego nauczyły się dzieci podczas zajęć,
• strategia – czy stosowane metody są skuteczne.

Zostaną zastosowane różnorodne formy ewaluacyjne. Narzędziami zbierania informacji będą:
• kontrolnie przeprowadzona obserwacja w zakresie przyjmowania pozycji wyjściowych, rozpoczynających właściwe ćwiczenia jogi,
• test sprawnościowy dla dzieci, badający stopień opanowania wprowadzonych ćwiczeń z elementem jogi: słoń, drwal, drzewo, kot, pies, ryba, , kobra,
• opinie i refleksje rodziców, wyrażone w trakcie rozmów indywidualnych,
• wywiad z dziećmi na wejście dot. ich oczekiwań,
• obserwacja bieżąca zachowań grupy podczas zajęć,
• wywiad na zakończenie dot. ich uwag i poglądów,
• opracowanie albumów i kronik.

Działania podejmowane w ramach innowacji będą nieustannie dokumentowane, poprzez tworzenie następujących dokumentów:
• redagowanie gazetek w gablotach,
• publikacje internetowe, aktualizacja na przedszkolnej stronie internetowej,
• prezentacje multimedialne,
• kronika, zdjęcia, albumy,
• zapisy w dzienniku,
• sprawozdanie z realizacji innowacji i jego poszczególnych zadań.

 

 joga 1joga 2joga 3joga 4

 

 SPRAWOZDANIE_Elementy_jogi_dla_dzieci_jako_twórcza_relaksacja_w_przedszkolu_2021_2022.pdf

 

facebook