plen

logo reaguj

WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

Za życiem ZE ZMIANĄ less 2

Od września 2018 roku nasze przedszkole realizuje rządowy Program „Za Życiem” Ministerstwa Edukacji Narodowej II priorytet utworzenie wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki. Uprawnia on do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat. Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Konin oraz powiatu konińskiego. Finansowany jest ze środków budżetu państwa, korzystanie z Programu jest bezpłatne.

Program obejmuje następujące formy wsparcia dla Uczestników Programu:

1. poradnictwo polegające na:

  • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

  • prowadzeniu akcji informacyjnych;

2. wsparcie polegające na:

  • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,

  • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych,

3. koordynacja polegająca na:

  • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

Rekrutacja do Programu jest prowadzona w sposób ciągły w czasie trwania Programu tj do 31 grudnia 2021; kolejność i zakwalifikowanie osób/dzieci do programu, weryfikowane jest przez Koordynatora programu lub osobę przez niego wyznaczoną. Realizacja wsparcia/zajęć odbywa się od poniedziałku do soboty w Przedszkolu nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Szczegóły wsparcia: data rozpoczęcia i zakończenia udziału w Programie, rodzaj przyznanego wsparcia, przekazywane są osobiście rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka zakwalifikowanego do Programu.

Zgłoszenia do Programu można składać pod nr telefonu:

Justyna Rogowska -667 776 068, Mirosława Oks- 663 667 103, sekretariat Przedszkola- 63 242 43 55